Ochrona danych

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet w zarządzaniu Obsthof Otte. Zasadniczo korzystanie ze strony internetowej Obsthof Otte jest możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z usług specjalnych naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, może być konieczne przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zazwyczaj uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, na przykład nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie do Obsthof Otte . Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu danych osobowych, które zbieramy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o przysługujących im prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jako administrator, Obsthof Otte wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić możliwie najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak internetowe transmisje danych mogą generalnie mieć luki w zabezpieczeniach, tak więc nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.

 1. Definicje

Oświadczenie Obsthof Otte o ochronie danych opiera się na terminach używanych przez prawodawcę europejskiego do przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być łatwe do odczytania i zrozumienia zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z wyprzedzeniem wyjaśnić zastosowaną terminologię.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych używamy następujących terminów:

a) dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Za możliwą do zidentyfikowania uznaje się osobę fizyczną, która bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie do identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedną lub więcej szczególnych cech wyrażających fizyczny, fizjologiczny, można zidentyfikować tożsamość genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tej osoby fizycznej.

b) osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie.

c) Przetwarzanie

Przetwarzanie to każdy proces prowadzony z lub bez pomocy zautomatyzowanych procesów lub dowolnego takiego szeregu procesów w związku z danymi osobowymi, takich jak gromadzenie, zapisywanie, organizacja, zamawianie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, czytanie, wyszukiwanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisji, rozpowszechniania lub jakiejkolwiek innej formy dostarczania, porównywania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub niszczenia.

d) Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

e) Profilowanie

Profilowanie to wszelkiego rodzaju zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności aspektów związanych z wykonywaniem pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, danymi osobowymi W celu analizy lub przewidywania preferencji, zainteresowań , rzetelność, zachowanie, miejsce pobytu lub relokacja tej osoby fizycznej.

f) pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, aby nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że te dodatkowe informacje są przechowywane osobno i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym że danych osobowych nie można przypisać zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) Osoba odpowiedzialna lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie

Osobą odpowiedzialną lub osobą odpowiedzialną za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby tego przetwarzania są określone w prawie Unii lub prawie państw członkowskich, osoba odpowiedzialna lub szczególne kryteria jej wyznaczenia mogą zostać określone zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich.

h) Podmioty przetwarzające

Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu osoby odpowiedzialnej.

i) Odbiorca

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, urząd, instytucja lub inny organ, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Jednak organy, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach określonego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich, nie są uznawane za odbiorców.

j) osoba trzecia

Osoba trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, osoba odpowiedzialna, podmiot przetwarzający i osoby, które są upoważnione do przetwarzania danych osobowych pod bezpośrednią odpowiedzialnością osoby odpowiedzialnej lub przetwarzającego .

k) Zgoda

Zgoda to każde dobrowolne, świadome i jednoznaczne oświadczenie woli złożone przez osobę, której dane dotyczą, w konkretnym przypadku w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego działania potwierdzającego, za pomocą którego osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.

 1. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

Gospodarstwo owocowe Otte

Heidestr. 42
32120 Hiddenhausen
Niemcy

Tel .: 0522383400
E-mail: co@obsthof-otte.de
Strona internetowa: www.obsthof-otte.de

 1. Pliki cookie

Witryna internetowa Obsthof Otte wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są zapisywane i zapisywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Liczne witryny i serwery używają plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery można przypisać do określonej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Określoną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Za pomocą plików cookie Obsthof Otte może zapewnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Plik cookie może być używany do optymalizacji informacji i ofert na naszej stronie internetowej w interesie użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej witryny. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej, która wykorzystuje pliki cookie, nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedza witrynę, ponieważ odbywa się to za pośrednictwem witryny internetowej i pliku cookie przechowywanego w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy wykorzystuje plik cookie do zapamiętania pozycji, które klient umieścił w wirtualnym koszyku.

Osoba zainteresowana może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej i tym samym trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli dana osoba dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

 1. Zbieranie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa Obsthof Otte zbiera szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system uzyskuje dostęp do strony internetowej. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. (1) rodzaje i wersje używanych przeglądarek, (2) system operacyjny, z którego korzysta system uzyskujący dostęp, (3) strona internetowa, z której system uzyskujący dostęp trafia na naszą stronę internetową (tzw. Odsyłacz), (4) podstrony, które są dostępne za pośrednictwem systemu dostępu na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu uzyskującego dostęp oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą zapobieganiu niebezpieczeństw w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Obsthof Otte nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej wymagane do (1) prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i reklam dla niej, (3) zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) w celu dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku cyberataku. Te anonimowo zebrane dane i informacje są zatem statystycznie i dalej oceniane przez Obsthof Otte w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane w plikach dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

 1. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej administratora poprzez podanie danych osobowych. To, które dane osobowe są przekazywane osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie, wynika z odpowiedniej maski wprowadzania, która jest używana podczas rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie i do jej własnych celów. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie może zlecić przekazanie danych do jednego lub kilku podmiotów przetwarzających, na przykład dostawcy usług kurierskich, który również wykorzystuje dane osobowe wyłącznie do użytku wewnętrznego, który można przypisać osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Rejestrując się na stronie internetowej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie, zapisywany jest również adres IP nadany przez dostawcę usług internetowych (ISP) zainteresowanej osoby, data i godzina rejestracji. Te dane są przechowywane, mając na uwadze, że jest to jedyny sposób, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu naszych usług i, jeśli to konieczne, umożliwić ściganie przestępstw. W związku z tym przechowywanie tych danych jest niezbędne do ochrony osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Przekazanie tych danych stronom trzecim nie ma miejsca, chyba że istnieje prawny obowiązek przekazania lub przekazanie jest wykorzystywane do ścigania karnego.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, przy dobrowolnym podaniu danych osobowych umożliwia administratorowi oferowanie osobie, której dane dotyczą, treści lub usług, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane tylko zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowane osoby mogą w dowolnym momencie zmienić dane osobowe podane podczas rejestracji lub zażądać ich całkowitego usunięcia z bazy danych osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie udzieli każdej osobie, której dane dotyczą, na żądanie informacji o tym, jakie dane osobowe tej osoby są przechowywane. Ponadto osoba odpowiedzialna za przetwarzanie poprawia lub usuwa dane osobowe na żądanie lub za radą osoby, której dane dotyczą, o ile nie ma przeciwnych ustawowych wymogów dotyczących przechowywania. Wszyscy pracownicy osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie są dostępni dla osoby, której dane dotyczą, jako osoby kontaktowe w tym kontekście.

 1. Subskrypcja naszego newslettera

Na stronie internetowej Obsthof Otte użytkownicy mają możliwość zapisania się do newslettera naszej firmy. Użyta do tego maska ​​wprowadzania pokazuje, które dane osobowe są przekazywane osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie przy zamawianiu newslettera.

Obsthof Otte regularnie informuje swoich klientów i partnerów biznesowych za pomocą newslettera o ofertach firmy. Biuletyn naszej firmy może być otrzymywany przez osobę zainteresowaną tylko wtedy, gdy (1) osoba zainteresowana ma ważny adres e-mail i (2) osoba zainteresowana zarejestruje się w celu otrzymywania biuletynu. Ze względów prawnych wiadomość e-mail z potwierdzeniem zostanie wysłana na adres e-mail podany przez osobę zainteresowaną po raz pierwszy w celu wysłania biuletynu z wykorzystaniem procedury podwójnej zgody. Ten e-mail z potwierdzeniem służy do sprawdzenia, czy właściciel adresu e-mail, jako osoba zainteresowana, upoważnił do otrzymywania biuletynu.

Podczas rejestracji do newslettera zapisujemy również adres IP nadany przez dostawcę usług internetowych (ISP) systemu komputerowego, z którego korzysta dana osoba w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby móc później prześledzić (ewentualne) niewłaściwe użycie adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, i dlatego służy jako prawne zabezpieczenie osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Dane osobowe zebrane podczas rejestracji do newslettera będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania naszego newslettera. Ponadto subskrybenci newslettera mogą być informowani pocztą elektroniczną, jeśli jest to konieczne do działania usługi newslettera lub odpowiedniej rejestracji, jak może to mieć miejsce w przypadku zmian w ofercie newslettera lub zmian warunków technicznych . Dane osobowe zbierane w ramach usługi newslettera nie będą przekazywane osobom trzecim. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji naszego newslettera. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, które dała nam osoba zainteresowana do wysyłania newslettera, może zostać w każdej chwili odwołana. W każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link służący do wycofania zgody. Ponadto istnieje możliwość rezygnacji z otrzymywania newslettera bezpośrednio na stronie internetowej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie lub poinformowania o tym w inny sposób osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

 1. Śledzenie biuletynów

Biuletyny Obsthof Otte zawierają tak zwane piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w wiadomościach e-mail wysyłanych w formacie HTML, aby umożliwić rejestrowanie plików dziennika i analizę plików dziennika. Umożliwia to statystyczną ocenę sukcesu lub niepowodzenia internetowych kampanii marketingowych. Na podstawie wbudowanego piksela śledzącego Obsthof Otte może rozpoznać, czy i kiedy dana osoba otworzyła wiadomość e-mail i które linki w wiadomości e-mail zostały wywołane przez daną osobę.

Takie dane osobowe gromadzone za pośrednictwem pikseli śledzących zawartych w biuletynach są przechowywane i oceniane przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie w celu optymalizacji wysyłania biuletynu i lepszego dostosowania treści przyszłych biuletynów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Osoby, których to dotyczy, są uprawnione w dowolnym momencie do odwołania odpowiedniego oddzielnego oświadczenia o wyrażeniu zgody w ramach procedury podwójnej zgody. Po odwołaniu te dane osobowe zostaną usunięte przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie. Obsthof Otte automatycznie interpretuje wycofanie się z otrzymywania biuletynu jako odwołanie.

 1. Możliwości kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Ze względu na regulacje prawne na stronie internetowej Obsthof Otte znajdują się informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą i bezpośrednią komunikację z nami, w tym również ogólny adres do tzw. Poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, przekazane przez nią dane osobowe zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie, są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

 1. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres, który jest niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub jeśli jest to określone w dyrektywach i rozporządzeniach europejskich lub przez innego ustawodawcę w ustawach lub rozporządzeniach, które dana osoba odpowiedzialność za przetwarzanie, została podana.

Jeśli cel przechowywania przestanie obowiązywać lub jeśli upłynie okres przechowywania określony przez europejskie dyrektywy i rozporządzenia lub inny odpowiedzialny ustawodawca, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

a) Prawo do potwierdzenia

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wynikające z dyrektywy i rozporządzenia europejskiego do żądania potwierdzenia od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli osoba zainteresowana chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

b) Prawo do informacji

Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo wynikające z dyrektywy i rozporządzenia europejskiego do otrzymania w dowolnym momencie bezpłatnej informacji o przechowywanych na jej temat danych osobowych oraz kopii tych informacji od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Ponadto dyrektywy i rozporządzenia europejskie zapewniają osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

cele przetwarzania

kategorie danych osobowych, które są przetwarzane

odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub są nadal ujawniane, w szczególności w przypadku odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych

jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego czasu

istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą, lub ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania

istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego

jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych

istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do otrzymania informacji o odpowiednich gwarancjach w związku z transmisją.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

c) Prawo do sprostowania

Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje przyznane przez dyrektywy i rozporządzenia europejskie prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – w tym poprzez zgłoszenie uzupełniające.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora.

d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo, przyznane przez europejskiego ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń, do żądania od osoby odpowiedzialnej niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, o ile zachodzi jeden z poniższych powodów oraz o ile przetwarzanie nie jest niezbędny:

Dane osobowe zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane do celów, do których nie są już potrzebne.

Osoba, której dane dotyczą, cofa zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma nadrzędnych prawnie uzasadnionych powodów przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO a.

Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega osoba odpowiedzialna.

Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

Jeśli zachodzi jedna z wyżej wymienionych przyczyn, a osoba zainteresowana chce, aby dane osobowe przechowywane w Obsthof Otte zostały usunięte, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Pracownik Obsthof Otte zapewni niezwłoczne spełnienie żądania usunięcia.

Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez Obsthof Otte, a nasza firma, jako osoba odpowiedzialna, jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, Obsthof Otte podejmie odpowiednie środki, uwzględniając dostępne technologii i kosztów wdrożenia o charakterze technicznym, w celu poinformowania innych podmiotów przetwarzających dane osobowe, które przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych od innych podmioty przetwarzające dane zażądały, o ile przetwarzanie nie jest konieczne. Pracownik Obsthof Otte zaaranżuje niezbędne w indywidualnych przypadkach.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez europejskiego ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń, zażądać od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres umożliwiający osobie odpowiedzialnej sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.

Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania danych osobowych.

Osoba odpowiedzialna nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie zostało jeszcze ustalone, czy uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej przeważają nad powodami osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli jeden z powyższych warunków jest spełniony, a osoba zainteresowana chciałaby zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych w Obsthof Otte, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Pracownik Obsthof Otte zadba o ograniczenie przetwarzania.

f) Prawo do przenoszenia danych

Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego dyrektyw i rozporządzeń prawo do otrzymania danych osobowych, które jej dotyczą, które zostały udostępnione osobie odpowiedzialnej przez osobę, której dane dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnym i maszynowym -czytelny format. Masz również prawo do przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód ze strony osoby odpowiedzialnej, której dane osobowe zostały przekazane, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a przetwarzanie odbywa się z wykorzystaniem zautomatyzowanych procedur, chyba że jest to niezbędne do wykonania zadania, które jest w interesie publicznym lub odbywa się w ramach sprawowania władzy publicznej, która została przekazana osobie odpowiedzialnej.

Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio od jednej osoby odpowiedzialnej do drugiej, o ile jest to technicznie wykonalne i jeśli tak nie wpływają na prawa i wolności innych osób.

Aby skorzystać z prawa do przenoszenia danych, osoba zainteresowana może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem Obsthof Otte.

g) Prawo do sprzeciwu

Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo przyznane przez europejskiego ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 litera e lub f DS-GVO służy do wniesienia sprzeciwu. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

W przypadku sprzeciwu Obsthof Otte nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne i uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie ma na celu stwierdzenie, wykonanie lub obrona przed roszczeniami prawnymi.

Jeżeli Obsthof Otte przetwarza dane osobowe w celu obsługi direct mail, osoba zainteresowana ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest związane z taką bezpośrednią reklamą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego w Obsthof Otte, Obsthof Otte nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tych celów.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się w Obsthof Otte do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 DS- GMO do wniesienia sprzeciwu, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba zainteresowana może skontaktować się bezpośrednio z dowolnym pracownikiem Obsthof Otte lub innym pracownikiem. Osoba, której dane dotyczą, może również, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58 / WE skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur, w których wykorzystywane są specyfikacje techniczne.

h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo przyznane przez europejskiego ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń, aby nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – która wywołuje na nią skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, jeżeli decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a osobą odpowiedzialną, lub (2) jest dopuszczalna na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega osoba odpowiedzialna, oraz tych prawnych przepisy podejmują odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) następuje za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli decyzja (1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a osobą odpowiedzialną lub (2) jest podjęta za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, Obsthof Otte podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności i prawnie uzasadnionych W celu ochrony interesów osoby, której dane dotyczą, w tym przynajmniej prawa do uzyskania interwencji osoby odpowiedzialnej, wyrażenia własnego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić praw w zakresie zautomatyzowanych decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

i) Prawo do wycofania zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych

Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje przyznane przez europejskiego ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Jeżeli osoba zainteresowana chce skorzystać z prawa do cofnięcia zgody, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

 1. Ochrona danych w aplikacjach i procesie aplikacyjnym

 

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zbiera i przetwarza dane osobowe kandydatów w celu obsługi procesu rekrutacyjnego. Przetwarzanie może również odbywać się drogą elektroniczną. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku, gdy wnioskodawca przesyła odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego na stronie internetowej, osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie. Jeżeli osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zawrze umowę o pracę z kandydatem, przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeżeli osoba odpowiedzialna za przetwarzanie nie zawrze z kandydatem umowy o pracę, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte po upływie dwóch miesięcy od powiadomienia o decyzji o odmowie, pod warunkiem, że usunięcie nie będzie sprzeczne z jakimikolwiek innymi prawnie uzasadnionymi interesami osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Innym uzasadnionym interesem w tym sensie jest na przykład ciężar dowodu w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

 1. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z Facebooka

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie ma na tej stronie internetowej zintegrowane komponenty z Facebooka. Facebook to sieć społecznościowa.

Sieć społecznościowa to miejsce spotkań społecznościowych działające w Internecie, społeczność internetowa, która zwykle umożliwia użytkownikom komunikowanie się ze sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub firmowych. Facebook umożliwia między innymi użytkownikom sieci społecznościowej tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i sieci za pośrednictwem zaproszeń do znajomych.

Operatorem Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Jeśli osoba, której dane dotyczą, mieszka poza USA lub Kanadą, osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, która jest obsługiwana przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie i na której został zintegrowany komponent Facebooka (wtyczka Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby jest automatycznie aktywowany przez odpowiedni komponent Facebooka, co powoduje pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu Facebooka z Facebooka. Pełny przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. W ramach tego technicznego procesu Facebook otrzymuje wiedzę, którą konkretną podstronę naszego serwisu odwiedza dana osoba.

Jeśli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej strony internetowej odwiedza dana osoba przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez osobę zainteresowaną i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej. stronie internetowej. Informacje te są zbierane przez komponent Facebooka i przypisywane do odpowiedniego konta Facebook osoby, której dane dotyczą, przez Facebook. Jeśli dana osoba aktywuje jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk „Lubię to”, lub jeśli osoba, której dane dotyczą, skomentuje, Facebook przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika na Facebooku tej osoby i zapisuje te dane osobowe.

Facebook zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Facebooka, że ​​dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Facebooku w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; ma to miejsce niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent Facebooka, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Facebooka, może zapobiec transmisji, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Wytyczne dotyczące danych opublikowane przez Facebooka, dostępne pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy/, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook. Wyjaśnia również, jakie opcje ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Ponadto dostępne są różne aplikacje, które umożliwiają powstrzymanie transmisji danych do Facebooka. Takie aplikacje mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, w celu powstrzymania transmisji danych do Facebooka.

 1. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie internetowej komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy sieci. Analiza internetowa to zbieranie, gromadzenie i ocena danych dotyczących zachowania osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieci zbiera między innymi dane o stronie internetowej, z której dana osoba przeszła na stronę internetową (tzw. Odsyłacz), które podstrony serwisu były odwiedzane lub jak często i jak długo podstrona był oglądany. Analiza internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklam internetowych.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie wykorzystuje dodatek „_gat._anonymizeIp” do analizy internetowej za pośrednictwem Google Analytics. Za pomocą tego dodatku adres IP łącza internetowego danej osoby jest skracany i anonimizowany przez Google, jeśli dostęp do naszych stron internetowych uzyskuje się z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego sygnatariusza Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu osób odwiedzających naszą stronę internetową. Google wykorzystuje pozyskane dane i informacje między innymi do oceny korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia dla nas raportów online, które przedstawiają działania na naszej stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, zostało już wyjaśnione powyżej. Dzięki ustawieniu pliku cookie Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy odwiedzana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, którą obsługuje osoba odpowiedzialna za przetwarzanie i na której zintegrowano komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie uruchamiana przez odpowiedni komponent Google Analytics Do przesyłania danych do Google w celu analizy online. W ramach tego technicznego procesu Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, z których Google korzysta między innymi w celu śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do umożliwienia rozliczania prowizji.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp i częstotliwość wizyt na naszej stronie internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta dana osoba, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Osoba zainteresowana może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej przeszkodziłoby również Google umieścić plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics można usunąć w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się gromadzeniu danych generowanych przez Google Analytics w związku z korzystaniem z tej strony internetowej, a także przetwarzaniem tych danych przez Google i temu zapobiec. W tym celu osoba zainteresowana musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pośrednictwem JavaScript, że żadne dane ani informacje o wizytach w witrynie nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest uważana za sprzeciw Google. Jeżeli system informatyczny danej osoby zostanie usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany w późniejszym czasie, osoba zainteresowana musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki w celu dezaktywacji Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę zainteresowaną lub inną osobę, na którą ma wpływ, istnieje możliwość ponownej instalacji lub reaktywacji dodatku do przeglądarki.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/de. html. Google Analytics jest wyjaśnione bardziej szczegółowo pod tym linkiem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

 1. Postanowienia o ochronie danych w zakresie stosowania i korzystania z Google AdWords

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała Google AdWords na tej stronie. Google AdWords to internetowa usługa reklamowa, która umożliwia reklamodawcom umieszczanie reklam w wynikach wyszukiwania Google, a także w sieci reklamowej Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcy zdefiniowanie z wyprzedzeniem określonych słów kluczowych, za pomocą których reklama jest wyświetlana w wynikach wyszukiwania Google tylko wtedy, gdy użytkownik wywoła w wyszukiwarce wynik wyszukiwania odpowiadający słowu kluczowemu. W sieci reklamowej Google reklamy są dystrybuowane do serwisów tematycznych z wykorzystaniem automatycznego algorytmu i z uwzględnieniem wcześniej zdefiniowanych słów kluczowych.

Operatorem usług Google AdWords jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Celem Google AdWords jest reklamowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie reklam dostosowanych do zainteresowań na stronach internetowych firm zewnętrznych oraz w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google, a także poprzez wyświetlanie reklam stron trzecich na naszej stronie internetowej.

Jeśli dana osoba dotrze do naszej strony internetowej za pośrednictwem reklamy Google, w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą, przechowywany jest tak zwany plik cookie konwersji przez Google. Czym są pliki cookie, zostało już wyjaśnione powyżej. Plik cookie konwersji traci ważność po trzydziestu dniach i nie jest używany do identyfikacji osoby, której dotyczy. Jeśli plik cookie jeszcze nie wygasł, plik cookie konwersji służy do określenia, czy niektóre podstrony, na przykład koszyk z systemu sklepu internetowego, zostały odwiedzone na naszej stronie internetowej. Plik cookie konwersji umożliwia zarówno nam, jak i Google zrozumienie, czy dana osoba, która przybyła na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy AdWords, wygenerowała sprzedaż, tj. Zrealizowała lub anulowała zakup.

Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin na naszej stronie internetowej. Te statystyki odwiedzin są z kolei wykorzystywane przez nas do określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali do nas skierowani za pośrednictwem reklam AdWords, tj. Do określenia sukcesu lub niepowodzenia danej reklamy AdWords oraz do optymalizacji naszych reklam AdWords na przyszłość. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji, które mogłyby zidentyfikować daną osobę.

Plik cookie konwersji służy do przechowywania danych osobowych, takich jak strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta dana osoba, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Osoba zainteresowana może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej przeszkodziłoby również Google umieścić plik cookie konwersji w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google AdWords można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

 

Osoba, której dane dotyczą, może również sprzeciwić się reklamie Google opartej na zainteresowaniach. W tym celu osoba zainteresowana musi wywołać link www.google.de/settings/ads z każdej używanej przez nią przeglądarki internetowej i dokonać tam żądanych ustawień.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych od Google można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 1. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z Instagrama

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie ma na tej stronie internetowej zintegrowane komponenty usługi Instagram. Instagram to usługa, która kwalifikuje się jako platforma audiowizualna i umożliwia użytkownikom udostępnianie zdjęć i filmów, a także rozpowszechnianie takich danych w innych sieciach społecznościowych.

Operatorem usług Instagrama jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, obsługiwana przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie i na której został zintegrowany komponent Instagrama (przycisk Insta), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie zastąpiony odpowiednim komponentem Instagram powoduje pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu z Instagrama. W ramach tego technicznego procesu Instagram otrzymuje informacje o tym, jaką konkretną podstronę naszego serwisu odwiedza dana osoba.

Jeżeli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Instagramie, Instagram rozpoznaje, którą konkretną podstronę odwiedza dana osoba przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez osobę zainteresowaną i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są zbierane przez komponent Instagram i przypisywane do odpowiedniego konta Instagram danej osoby. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Instagrama zintegrowanych na naszej stronie internetowej, przesłane dane i informacje zostaną przypisane do osobistego konta użytkownika na Instagramie tej osoby oraz będą przechowywane i przetwarzane przez Instagram.

Instagram zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Instagram, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Instagramie w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; ma to miejsce niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent Instagram, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Instagramu, może zapobiec przekazaniu, wylogowując się ze swojego konta na Instagramie przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych na Instagramie można znaleźć na stronach https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 1. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. a RODO służy naszej firmie jako podstawa prawna operacji przetwarzania, na które uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to na przykład miejsce w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do dostarczenia towarów lub świadczenia innych usług lub wynagrodzenia, przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są wymagane do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli na naszej firmie ciąży obowiązek prawny, który wymaga przetwarzania danych osobowych, np. W celu wypełnienia obowiązków podatkowych, podstawą przetwarzania jest art. 6 I lit. c RODO. W rzadkich przypadkach może być konieczne przetwarzanie danych osobowych w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdyby odwiedzający naszą firmę został ranny, a jego imię i nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wtedy przetwarzanie będzie oparte na Art. 6 I lit. d RODO. Ostatecznie operacje przetwarzania mogą opierać się na art. 6 I lit. f RODO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, pod warunkiem, że interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą nie przeważają. Jesteśmy w szczególności uprawnieni do przeprowadzania takich operacji przetwarzania, ponieważ zostały one wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. W tym względzie uznał, że uzasadniony interes można założyć, jeżeli dana osoba jest klientem osoby odpowiedzialnej (motyw 47 zdanie 2 RODO).

 1. Prawnie uzasadnione interesy w przetwarzaniu, które są realizowane przez administratora lub stronę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 I lit. f RODO, naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności gospodarczej z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i naszych udziałowców.

 1. Okres, przez jaki dane osobowe będą przechowywane

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już potrzebne do wykonania umowy lub rozpoczęcia umowy.

 1. Przepisy ustawowe lub umowne dotyczące udostępniania danych osobowych; Niezbędność do zawarcia umowy; Obowiązek osoby, której dane dotyczą, do podania danych osobowych; możliwe konsekwencje braku świadczenia

Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez przepisy prawa (np. Przepisy podatkowe) lub może również wynikać z przepisów umownych (np. Informacje o partnerze umownym). W celu zawarcia umowy czasami konieczne może być przekazanie nam przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych, które następnie będziemy musieli przetworzyć. Na przykład osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do podania nam danych osobowych, gdy nasza firma zawiera z nią umowę. Brak podania danych osobowych oznaczałby brak możliwości zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą. Zanim osoba zainteresowana poda dane osobowe, musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik każdorazowo wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie konsekwencje niepodania danych osobowych.

 1. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zostało stworzone przez generator oświadczeń o ochronie danych DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, który działa jako zewnętrzny inspektor ochrony danych w Hamburgu, we współpracy z prawnikiem ds. IT i ochrony danych w Kolonii Christianem Solmecke.